Руски дом

ОБРАЗОВАЊЕ У РУСИJИ

Министарство високог образовања и науке Русије и Росотрудничество објављују конкурс за пријем држављана Републике Србије и сународника са пребивалиштем у Србији,

 на студије у 2022/2023. академској години о трошку федералног буџета (квота) у високообразовним установама у Руској Федерацији

Студенти имају могућност да:

  • Наставе школовање одмах након завршетка претходног степена образовања (средња школа, гимназија, виша школа, факултет)
  • Студирају бесплатно
  • Добијају  стипендију без обзира на академски успех
  • Буду смештени у студентском дому
! Скрећемо пажњу да на конкурсу могу да учествују кандидати који су већ завршили средњу школу, гимназију или факултет и имају оригинал дипломе, или кандидати који сада завршавају (2021/2022. године) последњи разред средње школе или гимназије или завршну годину факултета.
! Пребацивање из страног универзитета на руски универзитет током студија, тј. на 1, 2, 3. или 4. години није могуће. Студирање о терет буџета подразумева пун циклус студија од 1. године основних студија, мастер или докторских студија.
 

 

Одабир кандидата за школовање врши  се у две етапе.

I ЕтапаОдабир кандидата за школовање врши Росотрудничество (Руски центар за науку и културу у Србији).

                 У првој етапи конкурса кандидати треба да користе електронску форму аплицирања  на  информационом  систему

 https://education-in-russia.com

Пријаве до 10. децембра!

Сви кандидати треба да приложе у скенираној форми уз електронску пријаву следећа документа:

1) Попуњену анкету-пријаву, са приложеном фотографијом у боји.

Анкета треба да буде прво попуњена на сајту, затим одштампана, потписана, скенирана и приложена у одговарајућем пољу пријаве.

  • На свом личном кабинету (https://education-in-russia.com) има право да наведе 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се бирање само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.
  • Ако не владате слободно руским језиком, у анкети обележавате „потребна обука на припремном факултету“.

2) Скенирана прва страна пасоша (страница у боји која се јасно види).

 Пасош треба да важи најмање 1,5 годину од момента потенцијалног издавања визе за студирање у Русији (минимум до марта 2024. год.);

3)  Копију документа о образовању и додатак са оценама уз диплому;

 !Ако завршавате средњу школу (последњи разред) или факултет (завршна година), потребно је да приложите уз пријаву документ, који потврђује похађање средње школе или студирање на факултету, као и уверење са оценама из свих положених предмета.

Информације за сународнике са сталним боравком у Србији

Држављани Руске Федерације који имају и држављанство стране државе не смеју имати пријављенo пребивалиште на територији Руске Федерације. Уколико достављате документ о одјави пребивалишта, такав документ мора бити издат најкасније 1. септембра 2021. године.

За ученике средњих школа

 потребно је приложити  сведочанства  са оценама за 3 претходно завршена разреда (може да буде потврда из школе или фотокопија прве стране и стране са оценама разреда из ђачке књижице оверена печатом школе).

Препоручујемо да приложите следећа документа:

– мотивационо писмо, писмо препоруке (може бити на руском или енглеском језику, није потребан оверен превод), копије различитих писама, диплома, потврда итд. (резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

– ако сте победник међународних такмичења, приложите потврду (узима се у обзир резултат за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

_______________________________________________________________________

За студенте 4. године основних студија

Обавезно приложити:

 потврду о положеним испитима (са оценама) и потврду о броју преосталих испита до краја студија (до стицања дипломе).

Препоручује се достављање докумената који потврђују:

— потврда од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор, којем се потврђује спремност универзитета да вас прими ако добијете стипендију.
У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног у првом избору кандидата.

– учешће на научним и образовним конференцијама и симпозијумима;

– научне публикације са назнаком (уколико постоје) библиографских података (највећи број разматраних публикација је 1);

– диплома „Ђак/студент генерације“  (ако има);

– учешће у друштвеним пројектима, спортска или креативна достигнућа

(резултат се узима у обзир за последње 3 године, односно не пре 2019. године)

___________________________________________________________________

За кандидате који уписују докторске студије (аспирантура и ординатура)

Обавезно приложити:

– потврда од универзитета наведеног у пријави кандидата као први избор, којем се потврђује спремност универзитета да вас прими ако добијете стипендију са обавезном назнаком пуног имена и презимена унапред одређеног ментора докторанта. У овом случају писмо мора потписати ректор или проректор универзитета наведеног у првом избору кандидата

–  апстракт на тему вашег будуће дисертације.

Препорука доставити докумената која потврђују:

– списак научних публикација (уколико постоје) са назнаком библиографских података (највећи број разматраних публикација је 5);

_______________________________________________________________________

У периоду од 10. децембра до 10. јануара на свом налогу потребно је приложити скенове следећих документа:

 

1. Копију уверења из медицинске установе којим се потврђује одсуство медицинских контраиндикација за школовање  у Руској Федерацији

У Србији потврду издаје лекар опште праксе надлежног Дома здравља, Дома здравља „Медицина рада“, студентске поликлинике или приватне поликлинике. Ако имате неке хроничне болести, који нису контраиндикација за школовање, потребно је то навести.

 

2. Копију лекарске потврдео одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА  

3. Копију лекарске потврде о одсуству хепатитиса Б

4. Копију лекарске потврде о одсуству туберкулозе

 Скрећемо вам пажњу на чињеницу да

Три лекарске потврде (о одсуству ХИВ инфекције и болести СИДА, о одсуству хепатитиса Б, о одсуству туберкулозе) могу да су издати у jедном уверењу односно на једном папиру!

 Формат лекарског уверења je припремлен на српском и руском језику. У јединственом лекарском уверењу морате ставити три печата у одговарајућа поља о одсуству болести:

1. Одсуство вируса хумане имунодефицијенције (ХИВ) и СИДЕ

2. Одсуство туберкулозе

3. Одсуство хепатитиса Б

Превод лекарског уверења на руски jезик није потребан.

Оверени превод на руски језик документа о образовању и прилога са оценама

Оверени превод на руски jезик пасоша

__________________________________________________________________

Кандидат има право да самостално изабере место свог будућег школовања и има право да наведе највише 6 високошколских установа, али не више од две у једном федералном округу. Не дозвољава се навођење само једне образовне установе. Препоручује се да кандидат не наводи мање од три високошколске установе.

Уколико ниједна од наведених образовних установа, из било ког разлога, не одабере страног кандидата у својству свог будућег студента, право на коначно распоређивање задржава Министарство високог образовања и науке Русије.

Обавезно је да навести у анкети-пријави исправну електронску адресу. Кандидат ће добијати информацију о току разматрања његовог захтева электронским путем преко профила.

Страни држављани који не владају добро руским језиком имају право на обуку на припремним одељењима или припремним факултетима државних образовних институција по додатним општеобразовним програмима који омогућавају припрему за усвајање професионалних образовних програма на руском језику, такође за рачун федералног буџета, са исплатом стипендија наведеним грађанима (у току целокупног периода школовања, независно од постигнутих резултата). Студије на припремном факултету или припремном одељењу трају једну годину, и она не улази у трајање школовања по основним стручним образовним програмима. Такви кандидати морају обавезно да наведу неопходност обуке на припремним одељењима (факултетима).

Расподелу таквих кандидата по руским образовним установама у циљу обуке на припремном одељењу (факултету) врши Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са федералним органима власти у чијој надлежности  су образовне институције.

Кандидати који конкуришу на смер групе „Уметност и култура“ морају да прођу додатна тестирања креативних способности директно у образовним институцијама на које желе да се упишу. При томе  о конкретним роковима и начину одржавања додатних тестирања креативних способности у образовним институцијама треба да се распитају и закажу сами и о свом трошку полажу  додатне испите и тестирања у Русији (ако није предвиђен други начин полагања испита).

Детаљније информације о списку смерова на којим се при пријему на основне и специјалистичке студије могу спроводити додатна тестирања креативних способности и (или) професионалне оријентације налазе се на сајту http://минобрнауки.рф и у информационом систему

 

Непотпуна документација према руским захтевима, документација која није преведена на руски језик са овером судског преводиоца, неће се разматрати.

   Држављани Србије, који су се и раније школовали у Руској Федерацији, а који завршавају школовање у текућој школској години и желе да га продуже на следећи ниво стручног образовања, за продужење школовања у оквиру опште квоте за Србију за 2022. годину треба да прођу избор у складу са захтевима наведеним у овом огласу.

Рок за предају документације је 10. децембар 2021. године.

________________________________________________________________

II Етапа. У складу са резултатима конкурса и према условима, који утврђује комисија која се састоји од представника  Россотрудничества у Србији, амбасаде Руске Федерације у Србији, и представника Министарства образовања, науке и технолошког развоја Србије, а такође на основу анализе и обрађивања  података, списак одабраних кандидата  Россотрудничество шаље Министарству образовања и науке Русије у циљу спровођења друге етапе конкурса.

Одабир страних држављана, које је препоручила Србија у 2022/2023. академској години,  врши  Министарство образовања и науке Русије у сарадњи са  руским образовним установама уз помоћ Информационо-аналитичког система формирања и распоређивања квота.

Страним држављанима (специјалистима са високим образовањем) који се уписују на школовање по програму додатног стручног образовања (повећавање професионалних квалификација) државна академска стипендија се не исплаћује.

Трошкове превоза кандидата до места школовања, добијања полисе добровољног здравственог осигурања сноси сам кандидат и (или) спонзор.

Детаљне информације  о условима конкурса на сајту www.ruskidom.rs   

или на  тел. број : 011  2642-178, e-mail: kvota@srb.rs.gov.ru

 

 

Распоред он-лајн консултација преко Zoom платформе

Линкови онлајн консултације

25. новембра (четвртак) 19.00-20.00

https://us06web.zoom.us/j/82982240696?pwd=aVd0bDRIWERiRXI3RlRLd2ZONHoyQT09Иде

Идентификатор конференције: 829 8224 0696

Код приступа: 644253

 

30. новембра (уторак) 11.00-12.00

https://us06web.zoom.us/j/88496077771?pwd=N1lQWENkNDNOWWN3MFEvSTdPYkpHQT09

Идентификатор конференције: 884 9607 7771

Код приступа: 974381

 

2 декабря с 14:00 до 15:00

976 9811 4670      Код доступа  397006

https://zoom.us/j/97698114670?pwd=Sm9KUWxYMHlpRkZyN0xTQ2JyM0FyUT09

 

6 декабря с 11:00 до 12:00

993 9754 9024  Код доступа  828731

https://zoom.us/j/99397549024?pwd=STRrMlRSZmNYNUNYNTBTbmF2U2JQdz09

8 декабря с 19:00 до 20:00

947 7418 0156    Код доступа  103355

https://zoom.us/j/94774180156?pwd=Yit0NU1qV2JQb2oybUpsbkhQUEdxUT09

10 декабря с 15:00 до 16:00

918 1307 6624       Код доступа  577762

https://zoom.us/j/91813076624?pwd=d2hGWFJOcysySDc0KzNyZkZ6aG5HUT09